Example phrase in chinese No.2120

1st tone
bīng
4th tone
huà
2nd tone
chéng
3rd tone
shuǐ
3rd tone   4th tone
以后
yǐhòu
no tone
3rd tone   1st tone
体积
tǐjī
4th tone
huì
1st tone   3rd toneno tone
缩小。
suōxiǎo。
      Play audio
AudioChinese English

bīng
ice

huà
transform
convert

chéng
reach
finish
      
shuǐ
water
       以后
yǐhòu
later
afterwards
       体积
tǐjī
volume (mathematics)
      
huì
can
be able to
get together
meet
       缩小
suōxiǎo
reduce

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān jiǔ bǎi sì shí qī
4947
Random Word
建设
jiànshè
Show Translation