Example phrase in chinese No.2123

1st tone
3rd tone   4th tone
所谓
suǒwèi
no tone
de
4th tone   2nd tone
幸福
xìngfú
no tone
2nd tone   4th tone
不过
búguò
4th tone
shì
3rd tone
yǒu
3rd tone
hěn
1st tone
duō
2nd toneno tone
钱。
qián。
      Play audio
AudioChinese English
      

he
       所谓
suǒwèi
so-called
      
de
particle
       幸福
xìngfú
happiness
well-being
       不过
búguò
but
only
      
shì
be
yes
correct
      
yǒu
to have
      
hěn
very
very much
quite
      
duō
many
much
      
qián
money
cash

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān sān bǎi sì shí bā
4348
Random Word
以及
yǐjí
Show Translation