Example phrase in chinese No.2124

1st tone   1st tone
东京
dōngjīng
3rd tone   3rd tone
铁塔
tiětǎ
2nd tone
1st tone   1st tone   3rd tone
埃菲尔
aīfēi'ěr
3rd tone   3rd tone
铁塔
tiětǎ
3rd tone
hěn
4th toneno tone
像。
xiàng。
      Play audio
AudioChinese English
东京
dōngjīng
Tokyo
铁塔
tiětǎ
iron tower
      

and
埃菲尔
aīfēi'ěr
Eiffel
铁塔
tiětǎ
iron tower
      
hěn
very
very much
quite
      
xiàng
resemble

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān liù bǎi qī shí liù
2676
Random Word
标点
biāodiǎn
Show Translation