Example phrase in chinese No.2127

1st tone
no tone
de
4th tone   no tone
太太
tàitai
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
1st tone
gēn
2nd tone
bié
no tone
de
4th tone   no tone
太太
tàitai
no tone
men
3rd tone   1st tone   1st toneno tone
打麻将。
dǎ mājiāng。
      Play audio
AudioChinese English
      

he
      
de
particle
       太太
tàitai
wife (south China)
madame
       喜欢
xǐhuan
like
      
gēn
with
follow
      
bié
other
don't
      
de
particle
       太太
tàitai
wife (south China)
madame

men
suffix for plural of persons
打麻将
dǎ mājiāng
play Mah-Jongg

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān qī bǎi èr shí bā
4728
Random Word
糟糕
zāogāo
Show Translation