Example phrase in chinese No.2129

3rd tone   4th tone
坦率
tǎnshuài
no tone
de
2nd tone
rén
3rd tone
hěn
1st tone   4th tone
说话
shuōhuà
3rd tone
hěn
2nd tone   2nd tone
诚实
chéngshí
no tone
4th tone   4th tone
但是
dànshì
3rd tone   2nd tone   2nd tone
有时候
yǒushíhóu
1st tone
shuō
no tone
de
4th tone
huà
4th tone
huì
4th tone
ràng
2nd tone
rén
1st tone   4th toneno tone
生气。
shēngqì。
      Play audio
AudioChinese English
       坦率
tǎnshuài
frank
      
de
particle
      
rén
human being
person
people
      
hěn
very
very much
quite
       说话
shuōhuà
speak
talk
      
hěn
very
very much
quite
       诚实
chéngshí
honest
       但是
dànshì
but
有时候
yǒushíhóu
sometimes

shuō
speak
      
de
particle

huà
word
speech
      
huì
can
be able to
get together
meet
      
ràng
invite
let
      
rén
human being
person
people
       生气
shēngqì
get angry

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān yī bǎi yī shí jiǔ
3119
Random Word
地区
dìqū
Show Translation