Example phrase in chinese No.2131

3rd tone   4th tone
马路
mǎlù
no tone
de
3rd tone
liǎng
1st tone
biān
1st tone
dōu
3rd tone
yǒu
2nd tone
táo
4th tone
shù
no tone
2nd tone
táo
1st tone
huā
1st tone
kāi
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
1st tone   2nd tone
非常
fēicháng
4th tone   no toneno tone
漂亮。
piàoliang。
      Play audio
AudioChinese English
马路
mǎlù
street
      
de
particle
      
liǎng
two (quantity)

biān
side
      
dōu
all
      
yǒu
to have
      
táo
peach
      
shù
tree
      
táo
peach
      
huā
flower
spend (money)
      
kāi
open
turn on
drive (car)
      
de
particle
       时候
shíhou
moment
time
       非常
fēicháng
extraordinary
extremely
       漂亮
piàoliang
pretty
handsome
beautiful

Youtube Learn Chinese
Options





What number is this?
èr qiān wǔ bǎi sì shí
2540
Random Word
电子邮件
diànzǐyóujiàn
Show Translation