Example phrase in chinese No.2133

1st tone   2nd tone
虽然
suīrán
4th tone
zhè
4th tone
jiàn
4th tone
shì
3rd tone
hěn
2nd tone   no tone
麻烦
máfan
no tone
4th tone
dàn
2nd tone
4th tone
yào
2nd tone   4th tone
逃避
táobì
no tone
2nd tone   4th tone
一定
yídìng
4th tone
huì
3rd tone
yǒu
3rd tone   2nd tone
解决
jiějué
no tone
de
4th tone   3rd toneno tone
办法。
bànfǎ。
      Play audio
AudioChinese English
       虽然
suīrán
although
      
zhè
this
now
      
jiàn
measure word for clothes
measure word for matters

shì
matter
case
thing
      
hěn
very
very much
quite
       麻烦
máfan
trouble
bother

dàn
but
      

no
not
un-
won't
      
yào
will
ask
demand
want
need to
       逃避
táobì
run away (abstract, bad life)
escape (abstract)
       一定
yídìng
definite
certainly
surely
      
huì
can
be able to
get together
meet
      
yǒu
to have
       解决
jiějué
solve
resolve
settle
      
de
particle
       办法
bànfǎ
method
way
means

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān qī bǎi sān shí bā
4738
Random Word
tiáo
Show Translation