Example phrase in chinese No.2136

3rd tone
4th tone   4th tone
特意
tèyì
2nd tone
cóng
3rd tone
hěn
3rd tone
yuǎn
no tone
de
4th tone   no tone
地方
dìfang
2nd tone
lái
4th tone   3rd tone
这里
zhèlǐ
2nd tone
xué
1st tone   no toneno tone
功夫。
gōngfu。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       特意
tèyì
on purpose
      
cóng
from
      
hěn
very
very much
quite
      
yuǎn
far away
      
de
particle
       地方
dìfang
local
place
      
lái
come
这里
zhèlǐ
here

xué
study
       功夫
gōngfu
time
Kungfu

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sì bǎi bā shí wǔ
2485
Random Word
躲藏
duǒcáng
Show Translation