Example phrase in chinese No.2137

4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
3rd tone
yǒu
1st tone   4th tone
声调
shēngdiào
2nd tone
hái
3rd tone
yǒu
4th tone   4th tone
汉字
hànzì
4th tone
zhè
4th tone
shì
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
4th tone
zuì
4th tone
no tone
de
4th tone   1st toneno tone
特征。
tèzhēng。
      Play audio
AudioChinese English
       汉语
Hànyǔ
Chinese (language)
      
yǒu
to have
       声调
shēngdiào
tone (music, chinese language)
      
hái
still
yet
      
yǒu
to have
汉字
hànzì
chinese character
      
zhè
this
now
      
shì
be
yes
correct
       汉语
Hànyǔ
Chinese (language)
      
zuì
most
      

big
great
age
      
de
particle
       特征
tèzhēng
characteristic

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sān bǎi bā shí
3380
Random Word
总结
zǒngjié
Show Translation