Example phrase in chinese No.2139

1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
4th tone   3rd tone
政府
zhèngfǔ
2nd tone   4th tone
提倡
tíchàng
3rd tone
zhǐ
1st tone
shēng
2nd tone
4th tone
2nd tone   no toneno tone
孩子。
háizi。
      Play audio
AudioChinese English
       中国
Zhōngguó
China
       政府
zhèngfǔ
government
       提倡
tíchàng
promote something (governement)
      
zhǐ
only
just
measure word for animals

shēng
give birth
life
raw
      

one
      

measure word
       孩子
háizi
child

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān qī bǎi liù shí èr
1762
Random Word
一路平安
yílùpíng'ān
Show Translation