Example phrase in chinese No.2141

4th tone   3rd tone
记者
jìzhě
no tone
men
4th tone
zài
1st tone   2nd tone
新闻
xīnwén
1st tone   4th tone   4th tone
发布会
fābùhuì
4th tone
shàng
2nd tone   4th toneno tone
提问。
tíwèn。
      Play audio
AudioChinese English
       记者
jìzhě
journalist

men
suffix for plural of persons
      
zài
be in (place)
       新闻
xīnwén
news
发布会
fābùhuì
conference
briefing
      
shàng
up
above
on
       提问
tíwèn
ask a question

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sān bǎi èr shí bā
2328
Random Word
期间
qījiān
Show Translation