Example phrase in chinese No.2142

4th tone
zhè
4th tone
4th tone   2nd tone
数学
shùxué
3rd tone   4th tone
考试
kǎoshì
3rd tone
yǒu
3rd tone
liǎng
4th tone
dào
2nd tone   4th tone
题目
tímù
3rd tone
2nd tone
4th tone
huì
4th toneno tone
做。
zuò。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      

occurence
       数学
shùxué
mathematics
       考试
kǎoshì
examination
test
      
yǒu
to have
      
liǎng
two (quantity)

dào
measure word for exam questions
       题目
tímù
examination questions
      

I
me
      

no
not
un-
won't
      
huì
can
be able to
get together
meet
      
zuò
do
make

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān jiǔ bǎi èr shí wǔ
1925
Random Word
使用
shǐyòng
Show Translation