Example phrase in chinese No.2143

2nd tone   no tone
孩子
háizi
no tone
de
2nd tone   4th tone
年纪
niánjì
4th tone
tài
3rd tone
xiǎo
no tone
3rd tone   4th tone
体会
tǐhuì
2nd tone
4th tone
dào
1st tone   2nd tone
生活
shēnghuó
no tone
de
1st tone   2nd toneno tone
艰难。
jiānnán。
      Play audio
AudioChinese English
       孩子
háizi
child
      
de
particle
       年纪
niánjì
age
      
tài
too much
excessively
      
xiǎo
small
little
young
       体会
tǐhuì
experience something
      

no
not
un-
won't
      
dào
up to
arrive
       生活
shēnghuó
daily life
live
      
de
particle
       艰难
jiānnán
difficulties
danger

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān èr bǎi sì shí jiǔ
3249
Random Word
恐怕
kǒngpà
Show Translation