Example phrase in chinese No.2144

1st tone
1st tone
jīn
2nd tone   no tone
棉花
miánhua
2nd tone
1st tone
1st tone
jīn
3rd tone
tiě
2nd tone
shéi
no tone
de
3rd tone   1st tone
体积
tǐjī
4th toneno tone
大?
dà?
      Play audio
AudioChinese English
      

one

jīn
half a kilo
500g
       棉花
miánhua
cotton
      

and
      

one

jīn
half a kilo
500g

tiě
iron
      
shéi
who?
      
de
particle
       体积
tǐjī
volume (mathematics)
      

big
great
age

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān liù bǎi bā shí èr
4682
Random Word
离开
líkāi
Show Translation