Example phrase in chinese No.2146

3rd tone   2nd tone
美国
měiguó
no tone
de
3rd tone
hěn
1st tone
duō
4th tone   3rd tone
电影
diànyǐng
1st tone
dōu
3rd tone   4th tone
体现
tǐxiàn
no tone
le
1st tone   2nd tone   3rd tone   4th toneno tone
英雄主义。
yīngxióngzhǔyì。
      Play audio
AudioChinese English
美国
měiguó
USA
United States of America
      
de
particle
      
hěn
very
very much
quite
      
duō
many
much
       电影
diànyǐng
movie
film
      
dōu
all
       体现
tǐxiàn
express something
      
le
particle (action finished or changed)
英雄主义
yīngxióngzhǔyì
heroism

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān jiǔ bǎi èr shí sì
3924
Random Word
lèi
Show Translation