Example phrase in chinese No.2147

1st tone
3rd tone
xiǎng
4th tone
2nd tone   1st tone
农村
nóngcūn
3rd tone   4th tone
体验
tǐyàn
1st tone   4th tone
一下
yīxià
4th tone
3rd tone
no tone
de
1st tone   2nd toneno tone
生活。
shēnghuó。
      Play audio
AudioChinese English
      

he
      
xiǎng
want to
think
      

go
       农村
nóngcūn
rural area
countryside
       体验
tǐyàn
personal experience
learn by personal experience
一下
yīxià
once
a little bit
      

that
      

inside
inner
      
de
particle
       生活
shēnghuó
daily life
live

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān bā bǎi èr shí wǔ
1825
Random Word
辞职
cízhí
Show Translation