Example phrase in chinese No.2151

2nd tone   no tone   no tone
孩子们
háizimen
4th tone   2nd tone   4th tone
越来越
yuèláiyuè
2nd tone   2nd tone
调皮
tiáopí
no tone
le
no tone
1st tone   2nd tone
虽然
suīrán
3rd tone
hěn
3rd tone   4th tone
可爱
kě'ài
4th tone
dàn
3rd tone   2nd tone   2nd tone
有时候
yǒushíhóu
1st tone
zhēn
no tone
de
3rd tone
hěn
2nd tone   2nd toneno tone
烦人。
fánrén。
      Play audio
AudioChinese English
孩子们
háizimen
children
越来越
yuèláiyuè
more and more
       调皮
tiáopí
naughty
      
le
particle (action finished or changed)
       虽然
suīrán
although
      
hěn
very
very much
quite
       可爱
kě'ài
cute
lovely

dàn
but
有时候
yǒushíhóu
sometimes
      
zhēn
really
true
real
      
de
particle
      
hěn
very
very much
quite
烦人
fánrén
annoying

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
liù bǎi líng wǔ
605
Random Word
轻松
qīngsōng
Show Translation