Example phrase in chinese No.2156

4th tone   1st tone
冠军
guànjūn
2nd tone   4th tone
得到
dédào
1st tone   2nd tone
金牌
jīnpái
no tone
4th tone   1st tone
亚军
yàjūn
2nd tone   4th tone
得到
dédào
2nd tone   2nd tone
银牌
yínpái
no tone
4th tone   1st tone
季军
jìjūn
2nd tone   4th toneno tone
得到铜牌
dédào铜牌
      Play audio
AudioChinese English
       冠军
guànjūn
winner
champion
得到
dédào
receive
金牌
jīnpái
gold medal
       亚军
yàjūn
second place
得到
dédào
receive
银牌
yínpái
silver medal
       季军
jìjūn
third place
得到
dédào
receive
铜牌
tóngpái
bronze medal

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān èr bǎi qī shí sì
2274
Random Word
gèng
Show Translation