Example phrase in chinese No.2160

1st tone   2nd tone
生活
shēnghuó
4th tone
huì
3rd tone
gěi
3rd tone
1st tone   4th tone
欢乐
huānlè
no tone
3rd tone
4th tone
huì
3rd tone
gěi
3rd tone
4th tone   3rd toneno tone
痛苦。
tòngkǔ。
      Play audio
AudioChinese English
       生活
shēnghuó
daily life
live
      
huì
can
be able to
get together
meet
      
gěi
give
for
      

you
       欢乐
huānlè
happy
joyous
      

also
      
huì
can
be able to
get together
meet
      
gěi
give
for
      

you
       痛苦
tòngkǔ
pain
suffering

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān liù bǎi liù shí bā
3668
Random Word
代表
dàibiǎo
Show Translation