Example phrase in chinese No.2163

1st tone   no tone
玻璃
bōli
1st tone
bēi
4th tone
shì
4th tone   2nd tone
透明
tòumíng
no toneno tone
的。
de。
      Play audio
AudioChinese English
       玻璃
bōli
glas

bēi
measure word for cups
      
shì
be
yes
correct
       透明
tòumíng
transparent
      
de
particle

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān sì bǎi wǔ shí sān
4453
Random Word
按时
ànshí
Show Translation