Example phrase in chinese No.2166

1st tone   1st tone
今天
jīntiān
3rd tone   4th tone
晚饭
wǎnfàn
3rd tone
4th tone
yào
4th tone
zuò
3rd tone   4th tone   2nd toneno tone
土豆泥。
tǔdòuní。
      Play audio
AudioChinese English
       今天
jīntiān
today
晚饭
wǎnfàn
dinner
      

I
me
      
yào
will
ask
demand
want
need to
      
zuò
do
make
土豆泥
tǔ dòu ní
mashed potato

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì bǎi qī shí èr
472
Random Word
zhǐ
Show Translation