Example phrase in chinese No.2172

3rd tone   no tone
我的
wǒde
2nd tone   no tone
朋友
péngyou
1st tone   4th tone
推荐
tuījiàn
3rd tone
2nd tone
lái
4th tone
zhè
1st tone
jiā
4th tone   4th tone
饭店
fàndiàn
1st tone
chī
4th tone
zhè
4th tone
4th toneno tone
菜。
cài。
      Play audio
AudioChinese English
我的
wǒde
my
       朋友
péngyou
friend
       推荐
tuījiàn
recommend
      

I
me
      
lái
come
      
zhè
this
now
      
jiā
family
household
home
measure word
饭店
fàndiàn
restaurant
      
chī
eat
      
zhè
this
now
      

measure word
      
cài
vegetable
food
dish

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān wǔ bǎi èr shí wǔ
2525
Random Word
频道
píndào
Show Translation