Example phrase in chinese No.2174

3rd tone
hěn
2nd tone
cháng
2nd tone   1st tone
时间
shíjiān
2nd tone
méi
1st tone
shuō
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
no tone
3rd tone
2nd tone   no tone
觉得
juéde
3rd tone   no tone
我的
wǒde
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
4th tone   4th tone
退步
tuìbù
no toneno tone
了。
le。
      Play audio
AudioChinese English
      
hěn
very
very much
quite
      
cháng
long
grow
       时间
shíjiān
time
      
méi
not / no (past tense)
not have

shuō
speak
       汉语
Hànyǔ
Chinese (language)
      

I
me
       觉得
juéde
feel
think
我的
wǒde
my
       汉语
Hànyǔ
Chinese (language)
       退步
tuìbù
fall behind
      
le
particle (action finished or changed)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān qī bǎi wǔ shí sān
3753
Random Word
宣传
xuānchuán
Show Translation