Example phrase in chinese No.2176

2nd tone
qiáng
4th tone
shàng
no tone
de
4th tone
huà
3rd tone   3rd tone   no tone
有点儿
yǒudiǎnr
1st tone
wāi
no tone
3rd tone
4th tone
3rd tone
1st tone
2nd tone   4th toneno tone
扶正。
fúzhèng。
      Play audio
AudioChinese English
      
qiáng
wall
      
shàng
up
above
on
      
de
particle
      
huà
draw
paint
drawing
有点儿
yǒudiǎnr
a little bit
some
      
wāi
askew
aslope
      

I
me
      

go
      

particle (direct object)
      

it
扶正
fúzhèng
hang straight

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān líng èr shí jiǔ
1029
Random Word
缓解
huǎnjiě
Show Translation