Example phrase in chinese No.2181

4th tone
zhè
4th tone
4th tone   3rd tone
电影
diànyǐng
4th tone
zài
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
4th tone   4th tone
上映
shàngyìng
no tone
de
3rd tone   3rd tone
版本
bǎnběn
4th tone
2nd tone   3rd toneno tone
完整。
wánzhěng。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now


department
measure word for movies
       电影
diànyǐng
movie
film
      
zài
be in (place)
       中国
Zhōngguó
China
上映
shàngyìng
show (movie)
      
de
particle
       版本
bǎnběn
edition (book)
      

no
not
un-
won't
       完整
wánzhěng
complete

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān líng qī shí liù
1076
Random Word
chī
Show Translation