Example phrase in chinese No.2182

2nd tone   4th tone   4th tone
玩具店
wánjùdiàn
3rd tone
3rd tone
yǒu
4th tone   3rd tone
各种
gèzhǒng
4th tone   4th tone
各样
gèyàng
no tone
de
2nd tone   4th toneno tone
玩具。
wánjù。
      Play audio
AudioChinese English
玩具店
wánjùdiàn
toy store
      

inside
inner
      
yǒu
to have
各种
gèzhǒng
all kinds of
all sort of
各样
gèyàng
many different types
      
de
particle
       玩具
wánjù
toy

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sì bǎi sì shí jiǔ
1449
Random Word
批准
pīzhǔn
Show Translation