Example phrase in chinese No.2183

3rd tone
2nd tone   no tone
还是
háishi
4th tone
dài
no tone
zhe
3rd tone   3rd tone
雨伞
yǔsǎn
no tone
ba
no tone
4th tone   1st tone
万一
wànyī
4th tone   3rd tone
下雨
xiàyǔ
3rd tone   no tone
怎么
zěnme
4th toneno tone
办?
bàn?
      Play audio
AudioChinese English
      

you
       还是
háishi
or
still
yet
      
dài
carry
lead
look after
      
zhe
particle ( action takes place right now )
雨伞
yǔsǎn
umbrella
      
ba
particle (indicate, suggest)
       万一
wànyī
if (something negative)
       下雨
xiàyǔ
rain
       怎么
zěnme
how...?

bàn
do

Youtube Learn Chinese
Options





What number is this?
sì qiān sì bǎi bā shí sān
4483
Random Word
任何
rènhé
Show Translation