Example phrase in chinese No.2189

3rd tone
chuǎng
2nd tone
hóng
1st tone
dēng
2nd tone   3rd tone
违反
wéifǎn
1st tone   1st tone
交通
jiāotōng
1st tone   2nd toneno tone
规则。
guīzé。
      Play audio
AudioChinese English
      
chuǎng
rush
      
hóng
red
      
dēng
lamp
light
       违反
wéifǎn
break (law, rule)
violate (law, rule)
       交通
jiāotōng
traffic
       规则
guīzé
rules (game, business)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān yī bǎi líng liù
2106
Random Word
费用
fèiyòng
Show Translation