Example phrase in chinese No.2190

3rd tone
měi
4th tone
2nd tone   1st tone
员工
yuángōng
1st tone
dōu
4th tone
yào
2nd tone   4th tone
维护
wéihù
1st tone   1st tone
公司
gōngsī
no tone
de
2nd tone   4th toneno tone
形象。
xíngxiàng。
      Play audio
AudioChinese English
      
měi
every
      

measure word
员工
yuángōng
employee
      
dōu
all
      
yào
will
ask
demand
want
need to
       维护
wéihù
defend
safeguard
       公司
gōngsī
company
corporation
      
de
particle
       形象
xíngxiàng
image

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān wǔ bǎi liù shí jiǔ
2569
Random Word
根据
gēnjù
Show Translation