Example phrase in chinese No.2191

4th tone
zhè
2nd tone
tiáo
2nd tone   4th tone
蓝色
lánsè
no tone
de
2nd tone   1st tone
围巾
wéijīn
3rd tone
4th tone
2nd tone
tiáo
2nd tone   no tone
格子
gézi
no tone
de
2nd tone   1st tone
围巾
wéijīn
4th toneno tone
贵。
guì。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
tiáo
measure word for pants
measure word for streets
measure word for roads
measure word for rivers
蓝色
lánsè
blue
blue color
      
de
particle
       围巾
wéijīn
scarf
      

compare
      

that
      
tiáo
measure word for pants
measure word for streets
measure word for roads
measure word for rivers
格子
gézi
plaid
checkered
      
de
particle
       围巾
wéijīn
scarf
      
guì
expensive

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
bā bǎi yī shí èr
812
Random Word
说不定
shuōbudìng
Show Translation