Example phrase in chinese No.2192

2nd tone   no tone
人们
rénmen
2nd tone   4th tone
围绕
wéirào
4th tone
zài
3rd tone
huǒ
1st tone
duī
1st tone   2nd tone
周围
zhōuwéi
4th tone   3rd toneno tone
跳舞。
tiàowǔ。
      Play audio
AudioChinese English
人们
rénmen
several persons
humans
       围绕
wéirào
encircle
      
zài
be in (place)
      
huǒ
fire
      
duī
pile up
measure word for unorderd piles
       周围
zhōuwéi
around
       跳舞
tiàowǔ
dance

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr bǎi sān shí jiǔ
239
Random Word
艰苦
jiānkǔ
Show Translation