Example phrase in chinese No.2194

1st tone   3rd tone
松鼠
sōngshǔ
no tone
de
3rd tone   no tone
尾巴
wěiba
2nd tone   2nd tone   2nd tone
毛茸茸
máoróngróng
no toneno tone
的。
de。
      Play audio
AudioChinese English
松鼠
sōngshǔ
squirrel
      
de
particle
       尾巴
wěiba
tail (animals, birds)
毛茸茸
máoróngróng
hairy
fluffy
cuddly
      
de
particle

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
liù bǎi jiǔ shí èr
692
Random Word
爱心
àixīn
Show Translation