Example phrase in chinese No.2195

3rd tone
4th tone   2nd tone
认为
rènwéi
4th tone   4th tone
世界
shìjiè
4th tone
shàng
4th tone
zuì
3rd tone   4th tone
伟大
wěidà
no tone
de
2nd tone
rén
4th tone
shì
2nd toneno tone
谁?
shéi?
      Play audio
AudioChinese English
      

you
       认为
rènwéi
think
consider
       世界
shìjiè
world
      
shàng
up
above
on
      
zuì
most
       伟大
wěidà
great (person, building)
      
de
particle
      
rén
human being
person
people
      
shì
be
yes
correct
      
shéi
who?

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sān bǎi jiǔ shí
1390
Random Word
热心
rèxīn
Show Translation