Example phrase in chinese No.2199

3rd tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
4th tone
zuò
4th tone
zài
4th tone   1st tone
靠窗
kàochuāng
no tone
de
4th tone   4th toneno tone
位置。
wèizhì。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       喜欢
xǐhuan
like
      
zuò
sit
      
zài
be in (place)
靠窗
kàochuāng
at the window
      
de
particle
       位置
wèizhì
place
position

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sān bǎi wǔ shí jiǔ
2359
Random Word
不足
bùzú
Show Translation