Example phrase in chinese No.2200

4th tone
zhè
4th tone   4th tone
未必
wèibì
2nd tone
4th tone
shì
2nd tone
4th tone
3rd tone
hǎo
3rd tone   no toneno tone
主意。
zhǔyi。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
       未必
wèibì
not necessarily
      

no
not
un-
won't
      
shì
be
yes
correct
      

one
      

measure word
      
hǎo
good
fine
nice
       主意
zhǔyi
idea

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sì bǎi liù shí sān
2463
Random Word
亚洲
Yàzhōu
Show Translation