Example phrase in chinese No.2201

3rd tone
hěn
1st tone
duō
1st tone   4th tone
科幻
kēhuàn
3rd tone   1st tone
小说
xiǎoshuō
1st tone
dōu
2nd tone   4th tone
描绘
miáohuì
no tone
le
4th tone   2nd tone
未来
wèilái
4th tone   4th tone
世界
shìjiè
no tone
de
4th tone   no toneno tone
样子。
yàngzi。
      Play audio
AudioChinese English
      
hěn
very
very much
quite
      
duō
many
much
科幻
kēhuàn
science fiction
       小说
xiǎoshuō
novel
      
dōu
all
       描绘
miáohuì
depict
describe
      
le
particle (action finished or changed)
       未来
wèilái
future
       世界
shìjiè
world
      
de
particle
       样子
yàngzi
shape

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān bā bǎi sì shí wǔ
1845
Random Word
chī
Show Translation