Example phrase in chinese No.2203

1st tone   1st tone
冬天
dōngtiān
2nd tone   3rd tone
寒冷
hánlěng
no tone
4th tone   1st tone
夏天
xiàtiān
2nd tone   4th tone
炎热
yánrè
no tone
1st tone   1st tone
秋天
qiūtiān
2nd tone   3rd tone
凉爽
liángshuǎng
no tone
1st tone   1st tone
春天
chūntiān
1st tone   3rd toneno tone
温暖。
wēnnuǎn。
      Play audio
AudioChinese English
冬天
dōngtiān
winter
寒冷
hánlěng
cold
frosty
夏天
xiàtiān
summer
       炎热
yánrè
hot
秋天
qiūtiān
autumn
凉爽
liángshuǎng
cool
fresh
春天
chūntiān
spring
       温暖
wēnnuǎn
warm

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī bǎi líng wǔ
105
Random Word
删除
shānchú
Show Translation