Example phrase in chinese No.2207

1st tone   2nd tone
开学
kāixué
2nd tone
qián
3rd tone
2nd tone   4th tone
习惯
xíguàn
3rd tone
mǎi
3rd tone
hěn
1st tone
duō
2nd tone   4th toneno tone
文具。
wénjù。
      Play audio
AudioChinese English
开学
kāixué
start of the school year

qián
first
before
      

I
me
       习惯
xíguàn
be used to
habit
      
mǎi
buy
      
hěn
very
very much
quite
      
duō
many
much
       文具
wénjù
writing materials

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān yī bǎi líng jiǔ
2109
Random Word
成绩
chéngjì
Show Translation