Example phrase in chinese No.2210

3rd tone
hěn
1st tone
duō
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
3rd tone   1st tone
女生
nǚshēng
1st tone   4th tone
接受
jiēshòu
4th tone   3rd tone
不了
bùliǎo
4th tone
4th tone   no tone
认识
rènshi
no tone
de
2nd tone   no tone
男生
nánshēng
3rd tone
wěn
1st tone   no tone
她们
tāmen
no tone
de
3rd toneno tone
手。
shǒu。
      Play audio
AudioChinese English
      
hěn
very
very much
quite
      
duō
many
much
       中国
Zhōngguó
China
女生
nǚshēng
girl
young lady
       接受
jiēshòu
accept
不了
bùliǎo
incompetent
inapt
incapable
      

no
not
un-
won't
       认识
rènshi
know
knowledge
      
de
particle
男生
nánshēng
boy
male student
      
wěn
kiss
她们
tāmen
they (female)
      
de
particle

shǒu
hand

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān qī bǎi liù shí
4760
Random Word
公开
gōngkāi
Show Translation