Example phrase in chinese No.2212

3rd tone
hěn
2nd tone
cháng
2nd tone   1st tone
时间
shíjiān
2nd tone
méi
2nd tone   4th tone
联系
liánxì
no tone
le
no tone
3rd tone
3rd tone   4th tone   4th tone
打电话
dǎdiànhuà
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
2nd tone
bié
no tone
de
4th tone   no tone
事情
shìqing
4th tone
jiù
4th tone
shì
4th tone   4th tone
问候
wènhòu
1st tone   4th toneno tone
一下。
yīxià。
      Play audio
AudioChinese English
      
hěn
very
very much
quite
      
cháng
long
grow
       时间
shíjiān
time
      
méi
not / no (past tense)
not have
       联系
liánxì
contact
connect
      
le
particle (action finished or changed)
      

I
me
       打电话
dǎdiànhuà
make a telephone call
      
méi
not / no (past tense)
not have
      
yǒu
to have
      
bié
other
don't
      
de
particle
       事情
shìqing
affair
matter
thing
      
jiù
at once
right away
already
as soon as
      
shì
be
yes
correct
       问候
wènhòu
greetings
greet
一下
yīxià
once
a little bit

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān qī bǎi yī shí èr
2712
Random Word
Show Translation