Example phrase in chinese No.2216

1st tone   4th tone
经过
jīngguò
2nd tone   4th tone
无数
wúshù
4th tone
no tone
de
3rd tone   4th tone
努力
nǔlì
no tone
1st tone
1st tone   2nd tone
终于
zhōngyú
2nd tone   1st tone
成功
chénggōng
no toneno tone
了。
le。
      Play audio
AudioChinese English
       经过
jīngguò
through
undergo
pass
       无数
wúshù
countless
      

occurence
      
de
particle
       努力
nǔlì
make great efforts
      

he
       终于
zhōngyú
finally
       成功
chénggōng
succeed
be successful
      
le
particle (action finished or changed)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān liù bǎi sì shí sì
4644
Random Word
对手
duìshǒu
Show Translation