Example phrase in chinese No.222

3rd tone
3rd tone
měi
4th tone
1st tone   1st tone   3rd tone
星期五
xīngqīwǔ
1st tone
dōu
4th tone
4th tone   3rd toneno tone
跳舞。
tiàowǔ。
Every friday I go dancing.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
měi
every
      

measure word
星期五
xīngqīwǔ
Friday
      
dōu
all
      

go
       跳舞
tiàowǔ
dance

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sì bǎi qī shí wǔ
2475
Random Word
人类
rénlèi
Show Translation