Example phrase in chinese No.2220

4th tone   3rd tone
物理
wùlǐ
2nd tone
4th tone   2nd tone
化学
huàxué
4th tone
shì
3rd tone
4th tone
zuì
2nd tone   2nd tone
头疼
tóuténg
no tone
de
2nd tone   1st toneno tone
学科。
xuékē。
      Play audio
AudioChinese English
       物理
wùlǐ
physics
      

and
       化学
huàxué
chemistry
      
shì
be
yes
correct
      

I
me
      
zuì
most
头疼
tóuténg
headache
      
de
particle
学科
xuékē
school subject
subject of study

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì bǎi èr shí
420
Random Word
光盘
guāngpán
Show Translation