Example phrase in chinese No.2222

2nd tone   4th tone
植物
zhíwù
1st tone   1st tone
吸收
xīshōu
2nd tone   1st tone
阳光
yángguāng
2nd tone
3rd tone   4th toneno tone
水分。
shuǐfèn。
      Play audio
AudioChinese English
       植物
zhíwù
plant
       吸收
xīshōu
absorb
       阳光
yángguāng
sunlight
      

and
水分
shuǐfèn
moisture
humidity

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān liù bǎi jiǔ shí yī
2691
Random Word
gǒu
Show Translation