Example phrase in chinese No.2223

1st tone
4th tone
shì
4th tone   2nd tone
大学
dàxué
4th tone   3rd tone
外语
wàiyǔ
4th tone
no tone
de
4th tone   3rd tone   4th toneno tone
系主任。
xìzhǔrèn。
      Play audio
AudioChinese English
      

he
      
shì
be
yes
correct
大学
dàxué
University
外语
wàiyǔ
foreign language
      

departement
be (very formal)
      
de
particle
系主任
xìzhǔrèn
dean

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān èr bǎi bā shí bā
3288
Random Word
zhèn
Show Translation