Example phrase in chinese No.2224

3rd tone
4th tone
2nd tone   4th tone
习惯
xíguàn
4th tone
yòng
2nd tone   3rd tone
苹果
píngguǒ
no tone
de
1st tone   4th tone   4th tone   3rd toneno tone
操作系统。
cāozuòxìtǒng。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      

no
not
un-
won't
       习惯
xíguàn
be used to
habit
      
yòng
use
       苹果
píngguǒ
apple
      
de
particle
操作系统
cāozuòxìtǒng
operating system

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
jiǔ bǎi wǔ shí èr
952
Random Word
不断
búduàn
Show Translation