Example phrase in chinese No.2225

3rd tone   3rd tone
可以
kěyǐ
1st tone   4th tone
通过
tōngguò
2nd tone
4th tone
2nd tone
rén
4th tone
zuò
4th tone
shì
no tone
de
4th tone   2nd tone
细节
xìjié
4th tone
kàn
2nd tone
4th tone
2nd tone
rén
no tone
de
4th tone   2nd toneno tone
性格。
xìnggé。
      Play audio
AudioChinese English
       可以
kěyǐ
can
may
       通过
tōngguò
pass
adopt
by
      

one
      

measure word
      
rén
human being
person
people
      
zuò
do
make

shì
matter
case
thing
      
de
particle
       细节
xìjié
detail
      
kàn
look after
take care of
keep an eye on
      

one
      

measure word
      
rén
human being
person
people
      
de
particle
       性格
xìnggé
character
personality

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān èr bǎi wǔ shí yī
3251
Random Word
顺利
shùnlì
Show Translation