Example phrase in chinese No.2230

4th tone   1st tone
夏天
xiàtiān
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
3rd tone
hěn
1st tone
duō
2nd tone
rén
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
1st tone
穿
chuān
2nd tone   4th tone
颜色
yánsè
1st tone   4th tone
鲜艳
xiānyàn
no tone
de
1st tone   no toneno tone
衣服。
yīfu。
      Play audio
AudioChinese English
夏天
xiàtiān
summer
      
de
particle
       时候
shíhou
moment
time
      
hěn
very
very much
quite
      
duō
many
much
      
rén
human being
person
people
       喜欢
xǐhuan
like
       穿
chuān
wear
put on
       颜色
yánsè
color
colour
       鲜艳
xiānyàn
bright (colors)
      
de
particle
       衣服
yīfu
clothes

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān liù bǎi wǔ shí liù
1656
Random Word
专业
zhuānyè
Show Translation