Example phrase in chinese No.2231

1st tone
穿
chuān
1st tone   4th tone
黑色
hēisè
no tone
de
1st tone   no tone
衣服
yīfu
3rd tone   no tone
显得
xiǎnde
2nd tone
rén
3rd tone
hěn
4th toneno tone
瘦。
shòu。
      Play audio
AudioChinese English
       穿
chuān
wear
put on
黑色
hēisè
black color
      
de
particle
       衣服
yīfu
clothes
       显得
xiǎnde
appear
seem
      
rén
human being
person
people
      
hěn
very
very much
quite
      
shòu
thin
tight

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān liù bǎi liù shí qī
3667
Random Word
挑战
tiǎozhàn
Show Translation