Example phrase in chinese No.2235

3rd tone   3rd tone
可以
kěyǐ
1st tone   3rd tone
刷卡
shuākǎ
no tone
ma
no tone
3rd tone
2nd tone
méi
4th tone
dài
4th tone   1st toneno tone
现金。
xiànjīn。
      Play audio
AudioChinese English
       可以
kěyǐ
can
may
刷卡
shuākǎ
pay with credit card
      
ma
particle (indicating a question)
      

I
me
      
méi
not / no (past tense)
not have
      
dài
carry
lead
look after
       现金
xiànjīn
cash

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān sì bǎi yī shí bā
4418
Random Word
怀念
huáiniàn
Show Translation